JavaScript Codes
نمونه سوال و مطالب علمی

بخش 2

 

 

گیاهان می توانند با استفاده از موادی که از زمین و هوا می گیرند، غذا بسازند. قسمتی از غذاهایی که می خورید از گیاه و قسمت دیگر از جانور به دست می آید، جانواران از گیاهان تغذیه می کنند و اگر گیاه نباشد زندگی انسانها و جانوران از بین می رود.

آنچه برای غذاسازی لازم است:

 

سبزینه یا کلروفیل:

 ماده ای سبز رنگ است که در برگ وجود دارد و گیاهان با کمک این ماده در برگ های خود غذا می سازند.

 

دی اکسید کربن: 

گازی است که برای غذاسازی لازم است. مواد سوختنی هنگام سوختن، گاز دی اکسید کربن تولید می کنند. ما نیز مقداری از این گاز را با هوای داخل شش ها به بیرون می فرستیم. دی اکسید کردن گازی است که از سوختن مواد مختلف ایجاد می شود و در هوا وجود دارد و از راه سوراخ های کوچکی که در برگ گیاه است به نام روزنه وارد گیاه می شود.

 

آب:

 آب به وسیله ریشه از زمین گرفته می شود. خاک با آب نمناک می شود و ریشه گیاه به وسیله تارهای باریکی که دار د آب را جذب می کند و به برگ می رساند.

خاک: گیاهان سبز مواد معدنی را که در خاک وجود دارد و در آب حل می شوند از ریشه می گیرند و همراه آب به برگ های خود می رسانند. آهن یکی از مواد معدنی است که مقدار آن در گیاه ذرت و بدن انسان به نسبت مساوی وجود دارد ولی در خاک بیشتر است و موجب رشد گیاه می شود.

 

نور خورشید:

 نور خورشید برای غذاسازی گیاه لازم است. گیاهان در تاریگی نمی توانند رشد کنند.

سفر آب از ریشه تا برگ: در ساقه و برگ، لوله های بسیار باریکی وجود دارد که آب از راه آنها از ریشه به برگ می رسد. به این لوله ها آوند می گویند. بعضی از آوندها غذایی را که در برگ ساخته شده است، به داخل میوه یا ریشه انتقال می دهند تا در آنجا ذخیره شود.

 

 

 

پرسش های بخش 2

پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید.

1- گیاه چگونه آب را جذب می کند؟

به وسیله برگ  

به وسیله میوه  

به وسیله تارهای ریشه   

به وسیله ساقه   

 

2- محل غذاسازی در کدام قسمت گیاه انجام می شود؟

ریشه  

ساقه  

برگ   

میوه   

 

3- غذای اندوخته بوته گل سرخ در کدام قسمت گیاه دیده می شود؟

ریشه  

ساقه  

برگ   

گل   

 

4- در بین گیاهان زیر کدامیک در عمل غذاسازی فعال تر هستند؟

گل گلایل  

گندم   

خیار   

درخت گردو  

 

5- آب چگونه به قسمت های مختلف گیاه می رسد؟

از راه آوند  

از راه تارهای نازک ریشه  

از راه هوا   

از سوراخ های ریز برگ   

 

 

 

سوالات تشریحی: 

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید؟

1- کدام گروه از موجودات زنده می توانند برای خود غذا بسازند؟

گیاهان سبز

 

2- گیاه در کدام اندام خود غذا می سازد؟

در برگ

 

3- رگه هایی که در برگ گیاه می بینید چیست؟

آوند

 

4- گیاهان برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارند؟

سبزینه - دی اکسید کربن - آب - خاک - نور خورشید

 

5- آیا نوع آب و خاک در شد گیاه اثر دارند؟

بله، در شمال ایران که خاک حاصلخیزی دارد، گیاهان بیشتری رشد می کنند.

 

6- چند گیاه نام ببرید که در برگ خود غذا ذخیره می کنند؟

کاهو و کلم

 

7- در کدام یک از این گیاهان کار غذاسازی شدیدتر است؟ چرا؟ گوجه فرنگی، بوته گندم، بوته گل سرخ

بوته گوجه فرنگی. چون در مدت کوتاهی محصول زیادی می دهد و میوه آن محتوی مواد غذایی فراوان است.

 

8- آیا خود گیاه از اندوخته اش استفاده می کند؟

خیر، اندوخته گیاه، غذای اضافی است که به مصرف سایر موجودات زنده می رسد.
Most powrful metasearch engine Glseek.com

Best Metasearch Engine In The World