JavaScript Codes
نمونه سوال و مطالب علمی
نمونه سوال زیست اول راهنمایی

1-ارزش اقتصادی کدام یک از گیاهان بیشتر است؟

 الف)سرخس ها ب)نهان دانگان ج)باز دانگان د)هر سه مورد

 2-گیاهان دولپّه ای و تک لپّه ای از نظر کدام یک از اندام های زیر تفاوت دارند؟

 الف)نوع برگ ها ب)نوع ریشه ها ج)تعداد برگ ها د)هر سه مورد

 3-کدام یک از گیاهان زیر دارای ریشه های افشان می باشند؟

 الف)خرما ب)گردو ج)گیلاس د)کاکتوس

 4-کدام یک از موارد زیر درست است؟

 الف)لایه ی زاینده از طرف خارج پوست و از طرف داخل چوب شیره دار می سازد.

 ب)لایه ی زاینده از طرف خارج آوندهای چوبی و از طرف داخل آوند آبکش می سازد.

 ج)لایه ی زاینده فقط چوب پنبه و پوست می سازد.

 د)هیچ کدام  

 5-نقش سلّول های مزوفیل:

 الف)ساختن رگبرگ های جدید ب)ساختن برگ های جدید ج)فرایند فتوسنتز و غذاسازی د)تولید سلّول های بشره

 6-اگر برگ های قرار گرفته روی یک ساقه یک در میان در یک طرف باشند‍‍‌‌،برگ آذین از نوع ........... خواهد بود.

 الف)صلیبی ب)ماشوره ای ج)متناوب د)متقابل

 7-خرخاکی و عقرب به ترتیب جزء کدام دسته از انواع بندپایان طبقه بندی می شوند؟

 الف)حشرات-عنکبوتیان ب)سخت پوستان-عنکبوتان ‍ج)عنکبوتان-حشرات د)عنکبوتان-سخت پوستان

 8-در بدن کرم ها کدام یک از دستگاه های زیر پدید آمده است؟

 الف)گوارش ب)عصبی ج)دفع موادّ زاید د)هر سه مورد مذکور

 9-چشم مرکّب در حشرات چه نقشی در دیدن اجسام دارد؟

الف)تشخیص نور اجسام ب)تشخیص رنگ اجسام ج)تشخیص رنگ و حرکت اجسام د)تشخیص نور و رنگ اجسام

 10-کدام مطلب از نظر علمی درست است؟

 

 الف)بین تعداد جانوران با تنوّع جانوری آن ها رابطه ی عکس وجود دارد.

 ب)بدن جانوران تکامل یافته تر و پیچیده تر و دارای اسکلت خارجی است.  

 ج)همه ی مهره داران دارای تنفّس ششی هستند.

 د)وجود سنگدان در پرنگان دانه خوار به خاطر نداشتن دندان در آن هاست.

 

 11-تنفّس در حشرات و بندپایان ساکن خشکی از چه راه انجام می گیرد؟

 الف)آبششی ب)ششی ج)نایی د)پوستی

 12-تعیین سنّدرخت بر اساس کدام یک از گزینه های زیر صورت می گیرد؟

 الف)افزایش آوندهای چوبی ب)رشد طولی ساقه ج)افزایش آوندهای آبکش )شاخه ی جدید

 13-گیاهانی که در منطقه ی کویری رشد می کنند کدام سازگاری زیر را ندارند؟

  الف)اندام های زیر زمینی فراوان ب)چرخه ی تولید مثل کوتاه

 ج)چرخه ی تولید مثل طولانی د)برگ های سوزنی

 14-کدام مورد در ارتباط با گلایول(تک لپّه ای) و نیلوفر(دولپّه ای) نادرست است؟

 الف)تعداد گلبرگ در گلایول مضرب3 ودر نیلوفر مضرب2و5 است.

 ب)ریشه ی گلایول راست و نیلوفر افشان است.

 ج)رگبرگ ها در گلایول موازی و در نیلوفر منشعب است.

 د)برگ گلایول فاقد دمبرگ و در نیلوفر دارای دمبرگ است.

 15-مهم ترین نقش باکتری برای انسان چیست؟

 الف)بیماری زایی ب)چرخه ی مواد ج)واکسن سازی د)تولید موادّ شیمیایی

 16-در طبقه بندی موجودات هر به طبقه ی آخر نزدیک می شویم ............... و .............. می شود.

 الف)شباهت کمتر-تعداد بیشتر ب)شباهت کمتر-تعداد کمتر

 ج)شباهت بیشتر-تعداد کمتر ج)شباهت بیشتر-تعداد بیشتر

 17-در یک مسابقه ی دو اگر تمام جانداران زیر با یک سرعت حرکت کنند،کدام یک زودتر خسته می شود؟

 الف)خرگوش ب)مارمولک ج)کبوتر د)موش

 18-کیسه تنان بیشتر در چه جاهایی زندگی می کنند؟

 الف)دریاهای گرم و پرعمق ب)دریاهای سرد و پرعمق ج)دریاهای سرد و کم عمق د)دریاهای گرم و کم عمق

 19-تعداد جانداران کدام دسته بیشتر است؟

 الف)آغازیان ب)بی مهره ها ج)حشرات د)جانوران 

 20-کدام جانور فاقد دستگاه گردش خون و دستگاه تنفّس است؟

 الف)توتیا ب)طوطی ج)هزارپا د)ماهی بی آرواره

 21-چرا یک کرم خاکی به رفتن در خاک مرطوب تمایل دارد؟

 الف)تهیه ی غذا ب)تنفّس پوستی ج)خوردن آب د)خنک بودن

 22-پاشنه ی کدام جانور در هنگام راه رفتن بر روی زمین قرار می گیرد؟

 الف)شیر ب)گوزن ج)خرس د)کلاغ

 23-ساختمان بدنی کدام گیاه کامل تر است؟

 الف)چنار ب)سرو ج)سرخس د)دم اسب

 24-موادّ غذایی ذخیره شده در ساقه ی کدام گیاه توسّط برگ ساخته نمی شود؟

 الف)نیشکر ب)سیب زمینی ج)پیاز د)کاکتوس

 25-کدام یک میکروب محسوب نمی شود؟

 الف)دیاتوم ب)مخمّر ج)باکتری ماست ساز د)موارد الف و ب

 26-اگر بر روی ساقه ی درخت جوانی یک میخ فرو کنیم و چند سال بعد آن را مشاهده کنیم،خواهیم دید.... 

 الف)میخ کمی بالاتر از محلّ قبلی خود است. ب)تغییر خاصّی رخ نداده است.

 ج)میخ کمی به داخل درخت فرورفته است. د)میخ کمی پایین تر از محلّ قبلی خود است. 

27-خرخاکی و کنه به ترتیب جزء کدام گروه بندپایان می باشند؟

الف)عنکبوتی ها،عنکبوتی ها ب)سخت پوستان،عنکبوتی ها ج)سخت پوستان،سخت پوستان د)حشرات، عنکبوتی ها

28-محصول عمل فتوسنتز در گیاهان کلرو فیل دار .......... و .......... می باشند.

الف)اکسیژن،مواد قندی ب)مواد قندی،کربن دی اکسید ج)کربن دی اکسید،آب د)کربن دی اکسید،اکسیژن

29-کدام مورد از ویژگی های گیاهان دولپه ای نمی باشد؟

الف)داشتن رگبرگ ها ی غیر موازی ب)گل پنج قسمتی ج)پراکنده بودن دسته جات آوندی د)داشتن دانه ی دو قسمتی

30-بیماری مزمن بیماری است که مرحله ی .......... را ندارد.

الف)نقاهت ب)حاد ج)جایگیری د)حاد و جای گیری 

31-در بدن کدام یک از جانوران زیر،علاوه بر شش ها،تعدادی کیسه ی هوادار هم وجود دارد؟

الف)سگ ب)لاک پشت ج)کبوتر د)ماهی   
Most powrful metasearch engine Glseek.com

Best Metasearch Engine In The World