JavaScript Codes
نمونه سوال و مطالب علمی
نمونه سوال علوم چهارم

درس علوم چهارم دبستان

1 . کوچکترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده چه نام دارد ؟ الف) استخوان ب) سلول ج) رگ د ) پوست

2 . میکروسکوپ چیز ها را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد.؟ الف) 10برابر ب) 100برابر ج) هزار برابر د) 20برابر

3. خاکی در آن گیاه کاشته می شود باید چگونه باشد؟ الف) خشک باشد ب)سفت باشد ج) مرطوب ونمناک باشد د)موارد الف وب صحیح است

4. بهترین موقع برای سم پاشی آفت ها چه موقع می باشد؟ الف ) حشره ی بالغ ب) حشره در تخم ج) حشره در پیله د) نوزاد حشره

5 . کدام جانور انگل است؟ الف)کرم خاکی ب) ملخ ج) کرم آسکاریس د) هیچ کدام

6 . هوای اطراف ما کدام حالت را دارد؟ الف) جامد ب) مایع ج) گاز د)محلول

7 . در کدام یک از مکان های زیر از آیینه ی بر آمده استفاده می کنند؟ الف) خیاطی ب) سرپیچ جاده ها ج) آزمایشگاه د)در ساختن کوره ی آفتابی

8 . رشد وتقسیم سلول تا پایان عمر ادامه دارد صحیح غلط

9 . گردو خرما وزعفران جزء ادویه ها هستند. صحیح غلط

10 . در محلول ها ماده ی حل شونده خود به خود از حلال جدا می شود. صحیح غلط

11 . اگر آب دریا را از صافی رد کنیم آب آشامیدنی به دست نمی آید. صحیح غلط

12 . جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید. *سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام ................................. است. *برای جدا کردن مخلوط آب و شن از ......................................استفاده می کنیم. *هر قدر زاویه ی بین دو آیینه راکوچک تر کنیم تعداد تصویرها ................. می شوند.

13 . اصلاحات زیر را تعریف کنید. الف )آوند:...... ب) انگل:.............. ج) باز تابش نور:.....

14 . وظیفه ی سلول روده وسلول استخوان را بنویسید.

15 . دو تفاوت موجود زنده وموجود غیر زنده را بنویسید.

16 . در پاییز برگ درختان زرد می شود چه ماده ای در برگ آسیب دیده است؟

17 . دو فایده ی شخم زدن را بنویسید.

18 . کدام یک از کرم ها برای کشاورزی مفیداست؟ چرا؟

19 . کار کشاورزی یعنی....

20 . دو راه مبارزه با آفت را بنویسید

21 . برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه باید کرد؟(دو مورد)

22 . دور جانورانی که مهره دار است خط بکشید . گنجشک-مرغ- کرمک- گاو- مار- حلزون- پروانه 23 . چه چیز های در بازتابش نور موثر هستند؟

24 . دو فایده ی کوره ی آفتابی را بنویسید

Most powrful metasearch engine Glseek.com

Best Metasearch Engine In The World