JavaScript Codes
نمونه سوال و مطالب علمی

- ده کلمه که در این درس یاد گرفته ای بنویس: 

دعا – موقع – انجام – همیشه – هیچ جا – این قدر – محبٌت – سعی – هم کلاسی هایم – حتٌی    2- جاهای خالی را کامل کن: 

الف)- دعا یعنی حرف زدن با خدا. 
ب)-من دعا می کنم که پدر و مادرم همیشه سالم باشند. 
ج)-خدایا تو از همه مهربان تر هستی.    3- با کلمه های زیر جمله بساز: 

مهربان: خدا انسانهای مهربان را دوست دارد. 
دعا: من دعا می کنم که پدر و مادرم سالم باشند. 
دوست: من خانواده ام را دوست دارم. 
خدا: ما موقع دعا با خدا راز و نیاز می کنیم.    4- چهار کلمه در درس پیدا کن که هیچ یک از حرف های آن به هم نچسبیده باشد. 

مثل: دور 
آدم، درد، وارد، روزی.    5- جدول را کامل کن: 


  کلمه
تر
ی
هم معنی
مخالف

  بلند
بلندتر
بلندی
دراز
کوتاه

  زیاد
زیادتر
زیادی
خیلی
کم

  دوست
دوست تر
دوستی
رفیق
دشمن

   6-اگر گربه ها بال و پر داشتند چه می شد؟ 

گربه ها در هوا پرندگان را شکار می کردند و همه پرندگان را روی درختان می خوردند.    7- جمله هایی را که نشانه ( ؟ ) دارند، پیدا کن و از روی آنها بنویس: 

یک روز از مادرم پرسیدم: " دعا یعنی چه؟ " چرا پدر بزرگ این قدر خوب است؟ پرسیدم:" چرا ؟ "    8- چهار کلمه بنویس که در آن " دان " باشد. مثل: نمکدان. 

گلدان، شمعدان، فیزیکدان، زباله دان.    9- جاهای خالی را کامل کن. 

پدر بزرگ مرد مهربانی است. خدا آدمهای راستگو را دوست دارد. من با بچٌه های کوچک تر از خودم مهربان هستم.    10- با استفاده از شش کلمه زیر دو جمله بنویس: 

درخت – هوا – ریشه – ابری – باران – شکوفه.    11- اولین کلمه تشدید دار درس را پیدا کن و با آن جمله بساز: 

محبٌـت: معلٌم ما بسیار با محبٌت است.    12- مانند مثال جمله ها را کامل کن. 

مثال: این انار ترش است = انار ترش 
این سیب تازه است = سیب تازه 
این مرد خوش اخلاق است = مرد خوش اخلاق 
این میوه خوش مزه است = میوه خوش مزه 
آن دفتر نو است = دفتر نو 
آن گرگ درٌنده است = گرگ درٌنده    با هم بخوانیم: 

وقت نماز است 
آمد عمویم 
باز از زیارت 
سوغاتی آورد 
یک دانه ساعت 
شکل خروس است 
این ساعت او 
می خواند آواز 
قوقولی قوقو 
وقت سحر است 
می داند انگار 
امروز ما را 
او کرد بیدار 
خیلی صدایش 
آرام و ناز است 
می گفت: پاشو 
وقت نماز است  
Most powrful metasearch engine Glseek.com

Best Metasearch Engine In The World