JavaScript Codes
نمونه سوال و مطالب علمی

 ـ در کتاب فارسی دوم (بخوانیم وبنویسیم )کدامیک از رویکردهای زیر مد نظر است ؟

  الف )رویکرد کلی ب)رویکرد تحلیلی ج)رویکرد تلفیقی د)هیچکدام

2 ـدر بحث نیازها وضرورت ها کدام موارد باعث تغییر وتحول در کتاب فارسی دوم شده است؟

  الف)تغییر زمان ومکان ب)تغییر تکنو لوژی وابزار وفراگیران

  ج)نظر معلمان وصاحب نظران در همایش های علمی وآموزشی د)همه موارد

3 ـدر بحث دسته بندی مشکلات و کاستی هایی که موجب تحول کتاب فارسی شد کدام موردبه کاستی برنامه مربوط می باشد ؟

  الف) ساختار کتاب ب) نداشتن برنامه مدون ونبود رویکردمشخص و هدفدار 

  ج)مفاهیم ارایه شده در کتاب دانش آموز د)تمرین ها وفعالیت ها وتصاویر در کتاب  
4 ـ در ایجاد ارتباط مؤثر کدام نوع ارتباط مورد توجه می باشد ؟

  الف)ارتباط دو سویه مناظره ب )ارتباط دو سویه مباحثه 

  ج) ارتباط دو سویه دیالوگ د)ار تباط یک سویه

5 ـ مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر کدام موارد می باشد؟

  الف) گوش دادن وسخن گفتن ب )پیام های غیر کلامی وهمدلی

  ج ) گفت وگو واعتماد کردن د ) همه موارد بالا

6 ـ در بحث معارفه کدام یک از مواردزیر مورد توجه نمی باشد ؟

  الف )معلم فقط اسامی شاگردان را در حضور غیاب کلاسی می خواند .

  ب )اعضای گروه خودشان را به هم معرفی می کنندوسر گروه اعضا را برای کلاس معرفی می نماید .

  ج)هر دانش آموز ابتدا شعری را می خواند وبعد خود را معرفی می کند. 

  د) با طرح اگر…… آن گاه ……. هر یک از شاگردان خود را معرفی می نمایند .

 7 – در کتاب بخوانیم فعا لیت “ گوش کن و بگو ”کدام موارد مد نظر است ؟

 الف) تعامل میان معلم ودانش آموز ب)توجه ،دقت وتمرکز حواس

  ج)ارتقای درک شنوایی ومهارت در گفت وشنود د)همه موارد ذکر شده 

8 ـ کدام یک از گزینه های زیر در فعالیت “ببین وبگو ”مورد توجه نمی باشد؟

  الف ) به زبان آوردن مشاهدات در تصاویر   

  ب )نوشتن پیام تصاویر در پنج سطر در کتاب بخوانیم .

  ج) بالا رفتن سواد بصری وباز گو کردن نکته های تربیتی ،اخلاقی و…

  د) توانایی توالی تصاویر وبیان کردن ارتباط آنها با هم

9 ـ چند نوع خط در کتاب های بخوانیم وبنویسیم کلاس دوم استفاده شده است ؟

  الف )یک نوع ب )دو نوع ج )سه نوع د ) چهار نوع 

10 ـ راه های واژه آموزی کشف روابط مفهومی واژگانی به کدام صورت می باشد؟

  الف )هم مفهومی و هم معنایی ب)تضاد معنایی ج)کلمه های مشابه د)موارد الف وب و ج

11ـ در بخش فعالیت “نمایش ”در کتاب بخوانیم نمایش به شکل هایی گو یا است ؟

  الف)نمایش صامت(پانتومیم ) ب )نمایش همراه با گفت و گو   

  ج ) نمایش رو حوضی و پرده خوانی د)مواردالف وب

12 ـ “برای به کار گیری درست زبان وتوفیق در بر قراری ارتباط گفتاری ونوشتاری و نیز سازمان دهی بهتر فکر و ذهن ، دانش آموز نیازمند است تا الگو های دستوری صحیحی را در زبان فارسی معیار بداند و عادت کند تاآن ها را در گفته ها و نوشته های خود بةکاربندد .”در کدام فعالیت کتاب بخوانیم آمده است ؟

  الف ـ نکته ب ) نمایش ج) درست و نادرست د ) بگردو پیدا کن  

 13 ـ کدام مثال مربوط به ضعف حافظه ی دیداری است ؟

  الف)نوشتن هیله به جای حیله ب ) نوشتن جاله به جای ژاله   

  ج)نوشتن رفتن به جای رفتند د)نوشتن جاکت به جای ژاکت

14 ـ کدام یک از اشکالات املایی نیست ؟

  الف )وارونه نویسی ب )قرینه نویسی ج) نارسا نویسی د) ندانستن دستور زبان

15ـ کدام مورد از روش هایی در تنوع در املا نیست؟

  الف)املای تقریری ب)املای مشارکتی ج)املای تصویری د)پند واندرز

16 ـ طر ح کارایی گروه ، طر‍ح تدریس اعضای گروه ، طرح قضاوت عملکرد و طرح روشن سازی طرزتلقی   

  از شیوه های تدریس………………….

  الف) یادگیری از طریق همیاری است. ب ) شیوه مشاوره ـ یاد گیری است.

  ج)شیوه رفتاری کامل است. د) شیوه نمایشی است.

17 ـ مناسب ترین نوع تقسیم بندی قصه کدام است؟

  الف )داستان های واقعی وغیر واقعی ب ) از منظر فنی (زاویه دید اول شخص- دانای کل و….)

  ج) از منظر تاریخی وزمانی د )از منظر ساختار وشکل (کوتاه وبلندو… )

18 ـ کتاب بخوانیم دارای چند فصل وچند درس می باشد؟

  الف) 7 فصل و 20 درس ب) 8 فصل و 22درس

  ج) 9 فصل و21 درس د) 10 فصل و 28 درس 

19 ـ کوچکترین عنصر زبان (مواد اولیه زبان )چه می باشد؟

  الف )جمله ب ) واژه ج) کلمه د) واج

20 ـ متن روان خوانی چه تعداد ودر کجا آمده است؟

  الف) هشت متن ـ پایان هر فصل ب) بیست ودو متن ـ پایان هر درس 

  ج) چهار متن ـ پایان هر بخش د) بیست متن ـ پایان هر فصل
Most powrful metasearch engine Glseek.com

Best Metasearch Engine In The World