JavaScript Codes
نمونه سوال و مطالب علمی
سوالات تیزهوشان

- کدامیک چشمه ی طبیعی نور است؟

  1) شعله ی شمع 2) لامپ روشن ‌ 3) ستاره ‌‌‌‌ 4) نورماه  

2- از چشمه ها ی طبیعی نور می توان …………….. نام برد.

  1) شمع 2) لامپ 3) خورشید 4) چراغ ها ی نفتی

3-کدام یک چشمه ی مصنوعی نور است؟

  1) لامپ روشن 2) خورشید 3) ستاره ی قطبی 4) ستارگان

4– کدام یک از چشمه های نور چشمه مصنوعی است؟

  1) خورشید 2) ستاره 3) لا مپ روشن 4) کرم شب تاب

5-کدام یک چشمه ی طبیعی نور نیست ؟

  1) خورشید – چراغ قوه 2) ستاره – لامپ خا موش   

  3) چوب در حال سوختن – شمع روشن 4) ستاره –سیاره

6-معمو لاً چیز ها ی ریز را با چه وسیله ای می توانیم ببینیم ؟

  1) آینه 2) دوربین 3) شیشه 4) ذره بین

7-نور خورشید توسط کدام یک از وسایل زیر تجز یه می شود؟

  1) منشور 2) تلسکو پ 3) عد سی 4) میکروسکوپ

8– برای دیدن ستارگان وسیاره ها از چه وسیله ای استفاده می شود ؟

  1) پریسکوپ 2) میکر وسکوپ 3) تلسکوپ 4) منشور

9– در یک روز آفتابی بدون استفاده از کبریت با کدام وسیله ئ ز یر می توانیم یک بوته خار را آتش بز نیم ؟

  1) آینه 2) نفت 3) گاز 4) ذره بین

10– صا لح و سهیل تصمیم گرفتند وسیله ای بسازند که در آن چهارعدسی به کار رفته است آن ها کدام وسیله ی ز یر را می توانند بسازند ؟

  1) عینک 2) پریسکوپ 3) تلسکوپ ساده 4) دوربین

11 – در یک آزمایشگاه تشخیص طبی کدام وسیله حتماً وجود دارد؟

  1) عینک 2) پروژ کتور 3) میکروسکوپ 4) ذره بین

12 – برای مشا هده آثار احتما لی باکتری ها درسنگ های کره ماه وجود کدام یک از ابزارهای ز یر همراه فضا نورد لا زم ا ست؟

  1) دور بین عکاسی 2) تلسکوپ 3) ذره بین قوی 4) میکروسکوپ

 


۱۳– در تلسکوپ چند عدسی به کا ر می رود ؟

  1) 1 عدسی 2) 2 عدسی 3) 3 عدسی 4) 4 عدسی

 1۴ – کدام آینه نور را دریک نقطه جمع می کند؟

  1) مقعر 2) محدب 3) تخت 4) تخت – محدب
۱۵– فاصله کانون عدسی ( آ ) تا عدسی 6 سانتی متر وفاصله کانون عدسی ( ب ) تا آن 5 سانتی متراست پس……………

  1) عدسی ( آ ) مقعر است . 2) عدسی ( ب) مقعراست .   

  3) عدسی ( آ ) ضخیم تر است. 4) ضخا مت عدسی ( ب) بیش تر است .

۱۶ – اگر تصویر خود را یک بار در گودی قاشق فلزی وباردیگردربرآمدگی آن مشاهده کنیم؛ تصاویر به ترتیب چگونه دیده می شوند ؟

  1) وارونه وبزرگ تر – مستقیم وبزرگ تر 2)وارونه وکوچک تر – مستقیم وکوچک تر

  3) مستقیم و بزرگ تر – مستقیم وکوچک تر 4) وارونه وبزرگ تر – وارونه و کو چک تر

۱۷ – اگر جسمی تمام رنگ های مو جو د در نور خور شید را منعکس نما ید به چه رنگی د یده می شود ؟

  1) ز ر د 2) سیا ه 3) آبی 4) سفید 

 ۱۸ – نور از کد ام سطح بانظم بیش تری بازتا بش می کند ؟

  1) مقوا 2) آب ز لال 3 )چوب 4) موکت

۱۹ – وقتی نور از هوا وارد آب می شود……………………

  1) سرعتش ز یاد می شود . 2) تجز یه می شود .

  3) به مولکول ها ی بیش تری برمی خورد . 4) آب راتجزیه می کند .

۲۰ – کدام یک از آینه های زیر پرتوهای نور باز تاب شده را در یک نقطه متمرکز می کند ؟

  1) آینه ی تخت 2) آینه ی برآمده (محدب ) 

  3) آینه ی فرو رفته (مقعر) ۴) بستگی به ضخامت آینه دارد .

1 – در یک مخلوط ممکن ا ست کدام یک از موارد ز یر تغییر کند؟

  1) رنگ 2) شکل 3) بو 4) مزه

2 – در کدام گروه از مواد رابطه ی ربا یش بین مولکو ل ها درست نشا ن داده شده است ؟

  1) آب اکسیژن مس 2) هیدروژن آب فولاد 3) نقره آب آهن 4) اکسیژن جیوه شیشه

3 – کدام وضعیت تغییر فیز یکی را نشان می دهد؟

  1) بخار ـــــــــ یخ ۲) نان ــــــــــ خمیر 3) جوش شیرین + سرکه 4) اکسیژن +آهن

  گرما گرما

4 – کدام یک از عبارات ز یر در مورد تعداد اتم های یک مولکول آب و یک مولکول بخار آب درست است ؟ 

  1) درهر دوگا هی برابر وگا هی نا برابر ند. 2) تعداد اتم های آب بیش تر از بخار آب است. 

  3) درهر دو تعداد اتم ها یکسان است. 4) تعداد اتم های بخار آب بیش تراز آب است.

5 – کدام یک از گزینه های زیر مخلوط است؟

  1) آب 2) نمک 3) قند 4) هوا

6 – در دمای معمولی جامد کدام یک زودتر ما یع می شود ؟

  1) جیوه 2) ا لکل 3) آب 4) پارا فین

7 – در صورت حرارت دادن کدام یک مشخص می شود که خا لص نبوده است ؟

  1) آب معمولی 2) الکل 3) آب مقطر 4) تمام موارد

8 – حجم یک سا نتی متر مکعب از کدام یک در شر ایط مسا وی کم تر است؟

  1) شیشه 2) جیوه 3) اگسیژن 4) تفاوتی نمی کند 

9 – ظرف آبی را در یخچا ل گذا شته ایم آ ب شروع به یخ زدن کرده ا ست . اکنون……………… 

  1) دمای یخ کم تر از آب ا ست . 2) دمای آب کم تر از یخ است .

  3) گرمای آب ویخ متفاوت است . 4) دمای یخ وآب متفاوت است.

10 – فلزی که از تجزیه کدام یک به دست می آید ربا یش مولکولی کم تری نسبت به دیگرفلزات دارد؟

  1) دی اکسید کر بن 2) اکسید مس 3) زنگ آهن 4) اکسید جیوه

11 – مقداری آب را تبخیر کرده ایم درآن صورت………………………

  1) حجم هیدروژن دو برابر اکسیژ ن است . 2) تعداد مولکو ل های اکسیژن مساوی با هیدروژن ا ست .

  2) جرم مو لکول های بخار آب با جرم آ ب برابر است . 4) مورد 1 و 2 درست است .

12 – یک میله 10 سا نتی متر ی آهن را گرم کرده ایم در این باره می توان گفت :

  1) قطر آن بیش تر شده ا ست . 2) حجم آ ن بیش تر شده ا ست .

  3) تعداد مولکول های آن بیش تر شده است . 4) مورد 1 و 2

13 – سرعت سقوط یک جسم در جو زمین وقتی کم تر خواهد بود که…………………………..

  1) سطح آن نسبت به جر مش بیش تر با شد . 2) مقدار جاذبه زمین کم تر با شد .

  3) فا صله مولکو ل های هوا کم تر با شد 4) همه موارد 

14 – برای جدا کر دن مخلوط آب و ا لکل با ید ……………………..

  1)دمای محلول را به صفر بر سا نیم . 2) محلول را تا دمای جوش آب گر م کنیم .

  3) محلول حا صل رابه صورت جا مد در آوریم . 4) محلول را تا دمای جو ش ا لکل گرم کنیم .

 15- ماده خا لصی را تجزیه کرده ایم در آن صورت می توان گفت :

  1) اتم ها ی یکسا نی به دست خواهد آمد 2) اتم های متفاوتی به د ست می آید .

  3) یک یا چند نوع اتم به دست می آید . 4) تنها دو عنصر به د ست می آ ید ،

16 – کوچک ترین قسمت شکر کدام مورد ا ست؟

  1) دانه شکر 2) مولکول شکر 3) اتم کربن 4) مولکول آب 

17 – جاذبه مولکولی در کدام یک از مواد زیر کم تر است ؟

  1) نیتروژن 2) آب در دمای 65 درجه 3) یخ 4) جیوه

18 - اگر دمای قطعه مسی را آن قدر بالا ببریم تا ذوب شود چه تغییری در مس رخ می دهد؟

  1) شیمیایی 2) شیمیایی و بعد فیزیکی 3) فیز یکی 4) فیزیکی و بعد شیمیایی

۱۹ - د و د ه چه نو ع مخلو طی است؟

  1) جا مد د ر جا مد 2) جا مد د ر ما یع 3) جا مد د رگاز 4) گا ز د ر ما یع

۲۰ - چه چیز با عث چسبید ن رنگ به د یو ا ر می شود؟

  1) جنبش مو لکو لی 2) جا ذ به مو لکو لی 3) خیس بو د ن آن 4) د ا شتن چسب

 ۲۱ - خا ک چگو نه ما د ه ا ی است ؟

  1) سا د ه 2) عنصر 3) مر کب 4) مخلو ط

۲۲ - و ضع مو لکو ل ها د ر ا جسا م چگو نه ا ست؟

  1) پیو سته ثا بتند . 2) بعضی ا وقا ت ثا بتند . 3) بعضی ا و قا ت متحر کند . 4) پیو سته در حا ل حر کتند .

 
 – مولکول های کدام ماده با سه ماده دیگر تفاوت دارد ؟ 

  1) آب 2) یخ 3) بخار آب 4) نیتروژن

2 – کدام یک از مواد زیر را اگر گرما دهیم مایع می شود ، ولی اگر آن را در دمای معمولی قرار دهیم بدون مایع شدن بخار می شود؟

  1) یخ 2) چربی 3) نشا سته 4) نفتا لین 

3 – با ریختن کدام ماده در آب سرد و سپس صاف کردن آن با کاغذ صافی ، آب خالص تری در مقایسه با دیگر مواد به دست می آید؟ 

  1) نمک 2) سرکه 3) نشا سته 4) جوش شیرین  

4 – چه رابطه ای بین تکنولوژی وعلم می تواند وجود داشته باشد ؟

1) هیچ رابطه ای بین آن ها وجود ندارد . 

2) علم ، دانش وآگاهی انسان را و تکنو لوژی توانایی انسان را افزایش می دهد .  

3) تکنو لوژی در راه شناخت ماده وتغییرات ماده است وعلم هر روز در حال پیشرفت است . 

  4) علم شناختن محیط اطراف وتکنولوژی کشف راه های استفاده بهتر از محیط است . 

5 – بادکنک باد کرده ای به سمت بالادر حرکت است . پس از مدتی طی مسیر در ارتفاعات بالا چه اتفاقی برای بادکنک 

می افتد؟ 

  1) به علت کمی فشار هوای بیرون می ترکد . 2) هیچ اتفاقی نمی افتد .

  3) به علت فشار زیاد درون بادکنک ، می ترکد . 4) موارد 1 و3 هوای سرد هوای گرم

6 – با توجه به شکل روبرو اگر فضا ی داخل لیوان ها بک ا ندازه با شد

 وشمع ها نیز یک اندازه باشند وبا فرض این که شمع ها را در یک زمان 

 روشن کنیم . کدام شمع زودتر خاموش می شود؟ 

  1) شمع 1 2) شمع 2 3) فرقی نمی کند . 4) طرح سؤال غلط است . 1 2

7 – مولکول های آب بطور طبیعی در میان مولکول ها ویا ذرات کدام یک از مواد زیر وارد می شوند ؟ 

  1) روغن 2) نفت 3) بنزین 4) اسید   

8 – در شش مولکول آب چند اتم به کار رفته است ؟

  1) 12 2) 6 3) 18 4) 24 

9 – در کجا آهن زنگ نمی زند ؟ 

  1) درون آب 2) درون روغن 3) درون هوا 4) درون یخ 

10 – در کدام ظرف دمای آب موجود در آن پایین تر است؟ 

  1) آب مقطر 2) آب برف 3) آب لوله کشی 4) آب نمک 

11 – از دو میخ مشابه آهنی یکی را رنگ می زنیم وسپس هر دو را در جای مرطوب می گذاریم . بعد از چند هفته :

  1) میخ رنگ شده زنگ می زند . 2) میخ رنگ نشده زنگ می زند .

  3) هردو میخ زنگ می زند . 4) هیچ اتفاقی نمی افتد .

12 – کدام یک از موادزیر عنصر است ؟

  1) آب 2) مس 3) نفت 4) نمک  

13 – کدام یک از مواد زیر ترکیب است ؟ 

  1) نقره 2) نفت 3) طلا 4) مس 

14 – کدام یک از تغییرات زیر شیمیایی است ؟ 

  1) ذوب 2) تبخیر آب 3) کشیدن فنر 4) گوارش غذا

15 – کدام یک از شکل های زیر نشان دهنده ی عنصر است ؟ 

  1) 2) 3) 4)

16 – کدام تغییر شیمیایی است ؟ 

  1) سوختن نان 2) تبخیر آب 3) ذوب یخ 4) شکستن چینی 

17 – کدام دسته از مواد زیر ترکیب است ؟

  1) طلا و آهن 2) نمک وآب 3) مس ونمک 4) اکسیژن وطلا

18 – کدام دسته از مواد زیر عنصر است ؟

  1) طلا ونمک 2) آب وئیدروژن 3) آهن و اکسیژن 4) الکل ونفت

19 – کدام یک از تغییرات زیر شیمیایی است ؟ 

  1) شکستن شیشه 2) بریدن چوب 3) آب شدن یخ 4) زرد شدن برگ درختان 

20 – از ترکیب هر فلز با اکسیژن چه حاصل می شود ؟ 

  1) گاز کربنیک 2) اکسید آهن 3) اکسید همان فلز 4) اکسید جیوه

21 – کدام یک از مواد زیر مخلوط است ؟ 

  1) اکسید جیوه 2) زنگ آهن 3) شکر در آب 4) هوا

22 – کشش وربایش بین مولکول ها در کدام ماده بیشتر است ؟ 

  1) پنبه 2) آبلیمو 3) کتیرا 4) گاز نیتروژن 

23 – یک مولکول شکر از چه اتم هایی ساخته شده است ؟ 

  1) کربن – ئیدروژن 2) فقط از کربن 3) اکسیژن وکربن 4) کربن – اکسیژن – ئیدروژن

24 – در 75 لیتر هوا چه مقدار اکسیژن وجود دارد؟ 

  1) 35 لیتر 2) 15 لیتر 3) 25 لیتر 4) تقریباً 15 لیتر

25 – در تغییر حالت مواد معمولاًکدام یک نقش اساسی را دارد؟

  1) دما 2) سرما 3) فشار 4) نم 
Most powrful metasearch engine Glseek.com

Best Metasearch Engine In The World