JavaScript Codes
نمونه سوال و مطالب علمی
نمونه تست علوم تیزهوشان

 – کدام یک از مواد زیر در طبیعت به حالت های گوناگون دیده می شود؟ 

  1) بنزین 2) آب 3) هوا 4) اکسیژن 

2 – کدام یک را اگر حرارت دهیم چیزی از آن باقی نمی ماند؟ 

  1)شربت 2) آب لوله کشی 3) آب چاه 4) آب مقطر 

3 – در فصل زمستان بر روی شیشه پنجره ی اتاق قطرات آب مشاهده می شود ، از کجا آمده است؟

  1) باریدن برف 2) به خاطر باران 3) هوای گرم اتاق 4) بخار آب موجود در فضا

4 – کدام سنگین تر است؟ یک کیلو گرم پشم یا یک کیلو گرم میخ ؟

  1) پشم 2) میخ 3) مساویند 4) مساوی نیستند 

5 – ذوب یعنی چه ؟

  1) مایعی دراثر سرما به جامد تبدیل شود . 2) جامدی دراثر گرما به مایع تبدیل شود . 

  3) جامدی در اثر سرما به مایع تبدیل شود . 4) مایعی در اثر گرما به گاز تبدیل شود .

6 – مقداری از یک ماده رادر ظرفی ریخته ایم وتمام فضای ظرف را پر نکرده است . این ماده حتمآ……………… 

  1) مایع بوده است . 2) گاز بوده است . 3) جامد بوده وگاز نبوده است . 4) مایع نبوده وجامد است .

7 – کدام جمله در باره ی دو ماده باحجم های برابر درست است؟ 

  1) وزن بیش تر – جرم کم تر 2) وزن بیش تر – جرم بیش تر 

  3) حجم کم تر – جرم بیش تر 4) حجم بیش تر – جرم بیش تر 

8 – کدام یک در دمای معمولی مایع نیست؟

  1) جیوه 2) آب 3) گازوییل 4) دی اکسید کربن 

9 – کدام یک از موارد زیر عنصر نمی با شد؟ 

  1) بخار گوگرد 2) بخار سدیم 3) بخار آب 4) بخار جیوه 

10 – کدام یک از موارد زیر تبخیر است ؟

  1) تبدیل جامد به مایع 2) تبدیل گاز به جامد   

  3) تبدیل مایع به گاز 4) تبدیل جامد به گاز 

11 – چه هنگام روی شیشه ی نوشابه قطرات ریزآب تشکیل می شود؟ 

  1) وقتی بطری خیس باشد . 2) وقتی بطری خشک باشد .

  3) وقتی نوشابه ی درون بطری گرم باشد . 4) وقتی نوشابه ی درون بطری سرد باشد . 

12 – سیم ظرف شویی در کدام ظرف زنگ نمی زند ؟ 

  1) هوای بدون اکسیژن 2) هوای معمولی   

  3) هوای با اکسیژن ورطوبت 4) هوای با اکسیژن وبدون رطوبت

13 – نیروی جاذبه بین مولکول ها در کدام مورد بیش تر است؟ 

  1) اکسیژن 2) آب 3) الکل 4) اکسید جیوه 

14 – یک گلوله ی نفتالین در یک ظرف در باز بعد از مدتی ناپدید می شود .ً از این آزمایش می فهمیم که …………

  1) مولکول ها کشش دارند . 2) مولکول ها جنبش دارند . 

  3) مولکول ها کوچکند . 4 ) مولکول ها از اتم تشکیل شده اند . 

15 _ وقتی آب یخ می بندد ، حجم آن …………….

  1) کم می شود . 2) تغییر نمی کند . 3) کاهش می یابد . 4) زیاد می شود . 

16 – در کجا آهن زنگ نمی زند ؟

  1)درون آب 2) در اتا قک های فلز ی 3) داخل آب 4) سطح کره ی ماه

17 – کدام تغییر شیمیایی است ؟

  1) یخ زدن آب 2) بخار شدن الکل 3) ترش شدن شیر 4) ترکیدن لوله در اثر انجماد

18 – اگر آب را گرم کنیم حباب های کوچکی درآن دیده می شود .این حباب ها از چه جنسی هستند؟

  1) اکسیژن 2) هیدروژن 3) هوای محلول در آب 4) بخار آب

19 – از جدا شدن اتم های مولکول کدام یک از مواد زیر ، اتم هایی از یک نوع به دست می آید ؟

  1) آب 2) گوگرد 3) نمک 4) جوش شیرین

20 – چرا بوی غذای سرد شده را به خوبی حس نمی کنیم ؟ زیرا……………………

  1) مولکول های آن آزاد هستند . 2) مولکول های آن تنگ هم هستند .

  3) مولکول های آن فرارند . 4) زیرا مولکول های آن روی هم می لغزند .

21 – اگر دو لیوان فلزی درون هم قرار گرفته باشند ، برای جدا کردن ان ها از یک دیگرباید :……………………

  1) روی لیوان بیرونی آب سرد ریخت . 2) روی لیوان بیرونی آب گرم ریخت .

  3) توی لیوان درونی آب گرم ریخت . 4) توی لیوان درونی آب سرد ریخت .

22 – چرا قطره های کوچک آب به هم می پیوندند وقطره ی بزرگتری را تشکیل می دهند ؟ به علت :………………

  1) جنبش مولکول ها 2) سنگینی مولکول ها 3) ربایش بین مولکول ها 4) فشار هوا  

23 – آهن زنگ می زند زیرا :

  1) با دی اکسید هوا ترکیب می شود . 2) با نیتروژن هوا ترکیب می شود .

  3) با هیدروژن هوا ترکیب می شود . 4) با اکسیژن هوا ترکیب می شود . 

24 – علت ترکیدن لاستیک اتومبیل در بعضی مواقع در روزهای گرم تابستان چیست ؟

  1) انبساط لاستیک وانقباض هوای درون لاستیک 2) انبساط هوای داخل لاستیک

  3) انقباض لاستیک وانبساط هوای درون لاستیک 4) انقباض هوا در داخل لاستیک

25 – کدام یک از مواد زیر خالص است ؟ 

  1)هوا 2) آب 3) خاک 4) قند محلول 

 – بیشتر مواد اطراف ما به حالت ……………هستند.

  1) جامد 2) مایع 3) گاز 4) مخلوط

2 – هر ماده ای که شکل آن تغییر کند وحجم آن ثابت بماندمی گویند این ماده…………… است.

  1) گاز 2) جامد 3) مایع 4) متغیّر

3 – کدام گزینه برای بخارآب درست است؟

  1) شکل ثابت وحجم متغیّری دارد. 2) شکل وحجم ثابتی دارد.

  3) شکل متغیّروحجم ثابتی دارد. 4) شکل وحجم متغیّری دارد.

4 – کدام ماده به حالات مختلف دیده می شود؟

  1) الکل 2) بستنی 3) هوا 4) آب

5 – یک کیلو گرم پنبه سنگین تراست یا یک کیلوگرم سنگ آهن؟ 

  1) سنگ آهن 2) پنبه 3) برابر نیستند 4) مساویند

6 – انجماد یعنی چه ؟

  1) جامدی رادراثر سرما به مایع تبدیل کنیم. 2) جامدی را دراثر گرما به مایع تبدیل کنیم.

  3) مایعی را دراثر سرما به جامد تبدیل کنیم. 4) مایعی را دراثرگرما به گاز تبدیل کنیم.

7 – کدام یک اززیر در دمای معمولی مایع است؟

  1) نفتالین 2) شمع 3) آهن 4) بستنی

8 – اساس کاردماسنج کدام یک از موارد زیر است؟

  1) گرمی وسردی هوا 2) انقباض مایعات   

  3) فشارمایعات 4) انبساط وانقباض مایعات

9 – در کدام یک از مواد زیر عمل تصعید مشاهده می شود؟

  1) عطر 2) نفتالین 3) الکل 4) یخ

10 - اگردو ماده باحجم های مساوی داشته باشیم………….

  1) آن که وزن بیشتری دارد جرم بیش تری دارد. 2) آن که وزن بیشتری داردحجم بیش تری دارد.

  3) آن که وزن کمتر ی دارد جرم بیش تری دارد. 4) آن که وزن کمتر دارد حجم بیش تری دارد.

11 – انبساط یعنی چه؟

  1) در اثر گرما حجمش کم شود. 2) در اثر گرما حجمش زیاد شود.

  3) ماده در اثر سرما حجمش زیاد شود 4) ماده در اثر سرما حجمش کم شود.

12 – اگر گاز به مایع تبدیل گرددوسپس جامد گردد چه اعمالی انجام شده است؟

  1) تبخیر _ ذ وب 2) ذوب _ انجماد  

  3) میعان _ انجماد 4) تقطیر _ تبخیر

13 – بر روی لیوان آب سرد ، قطرات آب مشاهده می شود از کجا آمده است؟

  1) بخار آب موجود در فضا 2) از آب داخل لیوان 

  3) لیوان مدتی طول می کشد تا سرد شود. 4) چنین چیزی امکان ندارد.

14 – وقتی پارچه خیس را بعد از مدتی نگاه کنیم می بینیم که خشک شده است چرا؟

  1) به خاطر تبدیل آب 2) به خاطر تبخیر آب  

  3) به خاطر تقطیر آب 4) به خاطر تصعید آب

15 – فاصله ریل های راه آهن در کدام فصل از همه بیش تر است؟

  1) بهار 2) تابستان 3) پاییز 4) زمستان

16 – کابل های برق ستون های سطح شهر در کدام فصل آویخته تر است ؟

  1) بهار 2) تابستان 3) پاییز 4) زمستان  

17 – هر ماده ای شکل وحجم آن تغییر نکند ، آن ماده را …………می گویند.

  1) مایع 2) گاز 3) جامد 4) محلول  

18 – کدام ماده نیست؟

  1) لاستیک 2) پدر 3) غذا 4) عقل

19 – کدام یک از مواد با بقیه تفاوت دارد؟

  1) میخ 2) جیوه 3) آلومنیم 4) سیم مسی

20 – تیر آهن از چه جهت به الکل شبیه است؟

  1) حجم ثابتی ندارد. 2) شکل متغیّری دارد.

  3) شکل ثابتی دارد. 4) حجم ثابتی دارد.

21 – وقتی در شیشه ی مربا باز نمی شود چه می کنیم ؟

  1) آب سردروی در شیشه ی مربا می ریزیم . 2) شیشه ی مربا رادر ظرف آب سرد می گذاریم.

  3) آب گرم روی در شیشه ی مربا می ریزیم . 4) شیشه ی مربا رادر ظرف آب گرم می گذاریم .

22 – در کدام گزینه گلوله از حلقه عبور می کند ؟

  1) قطر حلقه از قطر گلوله کمتر باشد . 2) قطر گلوله ازقطر حلقه بیش تر باشد .

  3) گلوله را گرم کنیم وحلقه راحرارت دهیم . 4) گلوله را گرم کنیم وحلقه راسرد کنیم .

23 – کدام یک از موارد زیر دارای جرم می باشد ؟

  1) هوش 2) فکر 3) اکسیژن 4) خستگی

24 – مواد چه شباهت هایی با یک دیگر دارند؟ 

  1) همه ی حجم و وزن دارند . 2) تمام مواد جرم وحجم دارند .

  3) تمام مواد جرم ووزن دارند . 4) تمام مواد فضارااشغال می کنند . 

25 – کدام گزینه ی زیر در باره ْ یخ ْ درست است ؟

  1) شکل وحجم متغیری دارد . 2) شکل متغیر وحجم ثابتی دارد .

  3) شکل ثابت وحجم متغیری دارد . 4) شکل وحجم ثابتی دارد .

Most powrful metasearch engine Glseek.com

Best Metasearch Engine In The World