JavaScript Codes
نمونه سوال و مطالب علمی

  1-طبقه بندی کن: 
انگور – هندوانه – توت – خیار – گوجه – خربزه – سیب – هلو – پرتقال – طالبی – آلبالو – انار 


میوه های درختی
توت – سیب – هلو – پرتقال – آلبالو – انار – انار

میوه های بوته ای
هندوانه – خیار – گوجه – خربزه – طالبی

   2- به کلمه های زیر ( دان ) اضافه کن و معنی هر کدام را بنویس: 

شمع = شمعدان: جای شمع 
یخ = یخ دان: جای یخ 
نمک = نمکدان: جای نمک 
گلاب = گلاب دان: جای گلاب 
گل = گلدان: جای گل    3-به جمله زیر هر بار یک کلمه اضافه کن و بنویس: 

من در ایران زندگی می کنم. 
الف) من با خانواده ام در ایران زندگی می کنم. 
ب) من با خانواده ام و دوستانم در ایران زندگی می کنم. 
پ) من با خانواده ام و دوستانم به خوبی در ایران زندگی می کنم.    4-در هر جای خالی یک کلمه انتخاب کن و بنویس. به دلخواه خود یک کلمه انتخاب کن و بنویس: 

پاکیزه – خوبی – سعی – پرسیدم – سؤال کردم – مهربانی – تمییز – کوشش 
الف)-هوای روستا پاکیزه ( تمییز) است. 
ب)- پدر یزرگ مرد مهربانی ( خوبی ) است. 
ج)-من هم کوشش ( سعی ) می کنم از آن چه دارم به دوستانم بدهم. 
د)-روزی از مادرم سؤال کردم ( پرسیدم ).    5- به اول جمله زیر " چرا " اضافه کن و جواب آن را بنویس: 

ما خدا را دوست داریم: چرا ما خدا را دوست داریم؟ چون به ما نعمتهای زیادی داده است.    6- به کلمه های زیر " ان " اضافه کن و با هر یک جمله بساز: 

دوست = دوستان: من دوستان بسیاری دارم. 
درخت = درختان: در فصل بهار درختان شکوفه می دهند. 
مرد = مردان: مردان میهن ما شجاع و دلیر هستند.    7- مرتٌب کن: 

الف) سخن – آدم – دعا – با خدا – می گوید – در موقع. 
در موقع دعا آدم با خدا سخن می گوید. 
ب) است - مرد - پدر بزرگ - مهربانی. 
پدر یزرگ مرد مهربانی است. 
پ) دارد – آدم های – خدا – راست گو را – دوست. 
خدا آدم های راست گو را دوست دارد.    8- اسم محلٌی دو پرنده و دو گل را که در شهر و روستای شما وجود دارد بنویسید: 

قناری – گنجشک – گل سرخ – گل مریم.  
Most powrful metasearch engine Glseek.com

Best Metasearch Engine In The World